ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

W ciągu ostatnich kilku lat zmianie uległy czynniki kształtujące stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę pitną na terenie Świnoujścia. Do głównych uwarunkowań mających wpływ na obecną sytuację dotyczącą zaopatrzenia w wodę należy przede wszystkim ograniczenie dotychczasowych   zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, wprowadzonych decyzją Ministra Środowiska z dnia 07.03.2016 r., Skutkuje to koniecznością zmniejszenia łącznego poboru wody w istniejących ujęciach wody (Granica i Wydrzany) z obecnego dopuszczalnego poziomu 10 000 m3/dobę do 7010 m3/dobę . Dla części prawobrzeżnej miasta Świnoujście wyżej przywołana decyzja nie spowodowała ograniczeń zasobów dyspozycyjnych.

Kolejnym uwarunkowaniem mającym znaczący wpływ na zabezpieczenie pokrycia zapotrzebowania na wodę jest prognozowany, znaczący wzrost zużycia wody . Prognoza zapotrzebowania na wodę , uwzględniająca rozwój miasta Świnoujście, w szczególności w zakresie budowy nowych hoteli i apartamentów w lewobrzeżnej części Świnoujścia, wskazuje na wzrost zapotrzebowania na wodę w okresie 20 lat o prawie 30 %.

Oznacza to , że konieczne są działania mające na celu pozyskanie dodatkowej ilości wody dla pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania Świnoujścia na wodę pitną.

W związku z powyższym Miasto Świnoujście poprzez ZWiK Sp. z o.o. podjęło intensywne działania mające na celu:

 1. bardziej racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi,
 2. pozyskanie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście.

W ramach racjonalizacji zużycia wody na potrzeby miasta zrealizowane zostały następujące inwestycje :

  1. Wykonanie stałego monitoringu pracy sieci wodociągowej poprzez budowę komór pomiarowych w wybranych punktach sieci wodociągowej z urządzeniami do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w sieci;
  2. Zakup urządzeń do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej. Obecnie prowadzone są systematyczne kontrole poszczególnych obszarów miasta, co pozwala na szybszą lokalizację i usuwanie na bieżąco pojawiających się wycieków wody;
  3. Montaż urządzeń kontrolnopomiarowych do utrzymania stałego zakresu ciśnienia wody podawanej z ujęć Wydrzany i Granica ( pomiar ciśnienia, falowniki regulujące pracę pomp i przepustnice regulacyjne). Ograniczyło to w znacznym stopniu występowanie skoków ciśnienia i wywołanych tym awarii w sieciach magistralnych.
  4. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych.

Wprowadzone dotychczas działania , opisane w punktach 1-4, pozwoliły na obniżenie strat wody w sieci wodociągowej z 21 % niecałych do 12 %.

 1. W 2018 r. zaplanowane zostało wykonanie instalacji pozwalającej na ograniczenie wykorzystania wody pitnej do celów technologicznych oczyszczalni ścieków w Świnoujściu. Instalacja będzie oparta o wykorzystanie ścieków oczyszczonych. Kolejnym realizowanym przez ZWiK zadaniem związanym ze zwiększeniem możliwości pokrycia zapotrzebowania na wodę jest zwiększenie wydajności ujęcia wody i technologii stacji uzdatniania Granica W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w ilości ujmowanej wody na ujęciu Wydrzany, zaplanowano i wykonano prace modernizacyjne technologii stacji uzdatniania Granica mające na celu uzyskanie zwiększonej ilości wody zgodnej z normą . Przed modernizacją ze stacji uzyskiwano wodę o parametrach zgodnych z normą przy maksymalnej wydajności 160 m3/h. Po przeprowadzonej modernizacji stacja może pracować przy wydajności 210 m3/h uzyskując parametry wody uzdatnionej zgodnej z obowiązującymi przepisami. W 2015 r. rozpoczęto prace związane ze zwiększeniem wydajności ujęcia wody Granica , umożliwiającym pełne wykorzystanie zmodernizowanej technologii stacji uzdatniania. poprzez wykonanie nowych studni. To działanie umożliwi docelowe ograniczenie eksploatacji studni na ujęciu Wydrzany, zgodnie z wydaną decyzją zatwierdzającą zasoby tego ujęcia.W 2016 r. przeprowadzono badania geoelektryczne-elektrooporowe na obszarze strefy ochronnej ujęcia Granica, które pozwoliły wytypować korzystne lokalizacje pod nowe studnie. Podobne działania w zakresie wyznaczenia lokalizacji nowych studni zostały przeprowadzone na ujęciu wody Wydrzany. W 2017 r. przystąpiono do opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie w/w otworów. W ramach posiadanych środków finansowych, wykonywane są stopniowo nowe studnie zarówno na ujęciu Granica jak i ujęciu Wydrzany , co ma za zadanie zmniejszenie poboru wody w rejonie zagrożonym wzrostem zasolenia .
 2. W celu zrównoważenia szczytowego, godzinowego   zapotrzebowania na wodę ( w szczególności w okresie sezonu letniego) oraz uzyskania możliwości mieszania wody uzdatnianej produkowanej przez SUW Wydrzany i planowanej do pozyskania z zewnętrznego źródła ( Kodrąbek , Zalew Szczeciński , Mulnik) zakończono wykonanie zbiornika retencyjnego wody o objętości 1 tys. m3. Drugi zbiornik planuje się wykonać w latach następnych, w miarę stwierdzenia potrzeb zwiększenia retencji. Zbiorniki , przewidziane w technologii uzdatniania wody doprowadzanej z zewnętrznego źródła będą stanowić jednocześnie element desorbcji gazów.

Wyżej opisane działania są zadaniami uzupełniającymi. Główne działania mające na celu pozyskanie dodatkowej ilości wody dla pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania Świnoujścia na wodę pitną prowadzone są obecnie w kierunku wskazania najbardziej optymalnego , ze względów technicznych   i ekonomicznych, dodatkowego źródła wody.

Obecnie analizowane są trzy warianty zaopatrzenia Świnoujścia w dodatkowe ilości wody :

 1. z ujęcia wody głębinowej w Kodrąbku o wydajności 400 m3/h, przewidywane do zaopatrzenia w wodę Gminę Międzyzdroje i Wolin oraz Miasto Świnoujście . Świnoujście ma zabezpieczoną wielkość zasobów wody z tego źródła w ilości 150m3/h;
 2. pozyskanie wody powierzchniowej z Zalewu Szczecińskiego w rejonie granicy z Niemcami ( Kamminke);
 3. pozyskanie wody powierzchniowej ze starorzecza Mulnik.

Realizacja poszczególnych wariantów przedstawia się następująco :

Pozyskanie dodatkowej ilości wody z ujęcia wody głębinowej w Kodrąbku

W październiku 2011r., nawiązana została współpracę z Gminami Wolin, Dziwnów i Międzyzdroje w ramach projektu: „ Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście” . Projekt przewidywał rozpoznanie i udokumentowanie możliwych do wykorzystania zasobów wód podziemnych Wyspy Wolin (jednostka bilansowa IV- Centralna), rejon Kodrąbka- Kołczewka , w tym zabezpieczenia możliwości pozyskania wody dla Miasta Świnoujście z rejonu Kodrąbka . W wyniku przeprowadzonych działań miasto Świnoujście zyskało możliwość wykorzystania zasobów wody w ilości 150 m3 /h.  

Realizacja tego zadania objęła :

 • 2012 r. - opracowanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia pt: „ Ujęcie Wód podziemnych „Kodrąbek”, gmina Wolin”, oraz „ Projektu robót geologicznych w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia wody „ Kodrąbek”, położonego na Wyspie Wolin”.
 • 2013 r. - opracowanie „Projektu robót geologicznych w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia „Kodrąbek”, położonego na Wyspie Wolin, etap 2”.
 • 2013r.-2014 r. wykonanie otworów rozpoznawczych i badawczych oraz opracowanie „Dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie Kodrąbka, położonego na obszarze wyspy Wolin”.
 • 2014 r.- opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu Pn.: „ Budowa centralnego ujęcia Wody na wyspie Wolin” , które przewiduje przesył wody z ujęcia w Kodrąbku do Stacji uzdatniania w miejscowości Dargobądź, a następnie do zbiorników retencyjnych wybudowanych na terenie istniejącej obecnie stacji uzdatniania wody Wydrzany w Świnoujściu .
 • 2015r. – opracowanie „Założeń hydraulicznych dla przesyłu wody do Międzyzdrojów i Świnoujścia wg. Wstępnego Studium Wykonalności dla dla projektu Pn.: „ Budowa centralnego ujęcia Wody na wyspie Wolin”
 • 2016 r. – opracowanie „Analizy możliwych źródeł i sposobu finansowania dla Projektu pn.: „Budowa centralnego ujęcia wody na wyspie Wolin”

Opracowanie w/w dokumentów pozwoliło na określenie wstępnych kosztów realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w pierwszej kolejności wymaga jeszcze dokładnych uzgodnień między gminami, z których nie wszystkie potwierdziły gotowość realizacji w/w inwestycji. W przypadku realizowania ujęcia w Kodrąbku (wraz z budową stacji uzdatniania w miejscowości Dargobądź ) przez 3 gminy: Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście, wstępnie określone zostały koszty inwestycji dla Świnoujścia na poziomie 28,5 mln zł.

Obecnie opracowywana jest koncepcja trasy rurociągów od ujęcia wody do punktów odbioru ( cztery warianty), wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przedsięwzięcia, oraz przygotowanie wniosków o uzyskanie wymaganych decyzji , w tym decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowych .

Są to   opracowania stanowiące podstawowe założenia do Programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dla tego zadania.  

Programem został objęty także wariant polegający na pozyskaniu wody na potrzeby Świnoujścia   z ujęcia Kodrąbek,   poprzez samodzielną realizację inwestycji w zakresie przesyłu wody surowej do stacji uzdatniania Wydrzany i dostosowania   technologii stacji do nowych warunków pracy.

Pozyskanie wody na potrzeby wody pitnej dla Świnoujścia z Zalewu Szczecińskiego w rejonie granicy z Niemcami ( Kamminke)

Wody z Zalewu Szczecińskiego są wodami słonawymi charakteryzującymi się średnią wartością zasolenia 600-1000 mg/l. Minimum średniego zasolenia obserwuje się zwykle w maju i czerwcu ( 200-500 mg/l) a maksimum w czasie jesiennych sztormów do 3000 mg/l.

Oprócz redukcji zawartości soli, woda z Zalewu Szczecińskiego musiała by zostać poddana w szczególności usunięciu fitoplanktonu, siarkowodoru , stabilizacji bakteriologicznej , obniżeniu węgla ogólnego , obniżeniu mętności i twardości, usunięciu żelaza i obniżeniu jonu amonowego.

W celu określenia możliwości zaopatrzenia w   wodę pitną   Świnoujścia ujmowaną z Zalewu Szczecińskiego przeanalizowane zostały pozyskane z różnych instytucji archiwalne badania wód Zalewu Szczecińskiego pod kątem składu fizykochemicznego wody, zanieczyszczeń biologicznych oraz zasolenia. Na podstawie tych badań została opracowana analiza techniczno – technologiczna możliwości uzdatniania tej wody.

Przy założeniu pozyskiwania wody z Zalewu Szczecińskiego w ilości ok. 250 m3/h przeprowadzona została analiza następujących zagadnień :

 1. możliwość poboru wody bezpośrednio z toni wodnej, spod dna akwenu, ujęcie brzegowe, ujęcie infiltracyjne:
 2. przesył wody surowej na teren istniejącej stacji uzdatniania Wydrzany i wprowadzenie nowego układu technologicznego stacji uzdatniania:.
 3. na podstawie danych jakości wody powierzchniowej , zaprognozowano nowy układ technologiczny obejmujący :
 • wstępne odseparowanie zawiesin
 • koagulację
 • filtrację na złożach wielowarstwowych celem usunięcia pozostałych zawiesin , żelaza manganu i jonu amonowego
 • ultrafiltrację
 • odwróconą osmozę celem usunięcia soli z wody.

Pozyskanie wody z Mulnika na potrzeby wody pitnej dla Świnoujścia  

Równolegle przeprowadzona analiza hydrogeologiczna wskazała na zasadność przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania wód powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia Świnoujścia w wodę ze starorzecza Mulnik. Analizie zostały poddane różne warianty lokalizacji i typu ujęcia wody w obrębie Mulnika. W wyniku tego do dalszej analizy przyjęto realizację ujęcia wody bezpośrednio z toni tego akwenu .Woda pobierana z Mulnika była by kierowana na technologię uzdatniania analogiczną jak opisana powyżej dla wody pobieranej z Zalewu Szczecińskiego.

Na potrzeby ustalenia najbardziej korzystnej lokalizacji ujęcia wody w Mulniku, w maju i czerwcu 2018 r. zostały przeprowadzone prace sondażowe tj: pomiary batymetryczne oraz na obszarze ok. 22 ha pomiary grubości warstwy osadów i mułu znajdujących się nad poziomem dna akwenu. Prowadzone prace badawcze i pomiarowe mają na celu podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu lokalizacji ujęcia wody surowej   pod względem jakości i stabilności parametrów wody, co będzie miało znaczący wpływ na przyszłe koszty inwestycji i bezpieczeństwa eksploatacji projektowanej technologii .

Także w tym celu na terenie stacji uzdatniania wody Wydrzany została wybudowana stacja pilotażowa. Stacja służy ustaleniu brzegowych parametrów   technologicznych dla budowy ujęcia i stacji uzdatniania oraz ma umożliwić wskazanie potencjalnych słabych punktów technicznych tej inwestycji.

Badania wody pobieranej z Mulnika są prowadzone systematycznie od 2017 roku a na stacji pilotowej od maja tego roku. W maju’2018 opracowany został plan badań pilotowych określający rodzaj i częstotliwość wykonywanych analiz.

Aby uzyskać pełen obraz zmian zachodzących w wodzie Mulnika, który pozwoli na odpowiedni dobór urządzeń uzdatniających oraz instalacji odsalającej, należy uzyskać wyniki badań prowadzonych w okresie zimowym i wczesnowiosennym.

W marcu 2018 podpisana została umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodnicza i KIP- dla ujęcia wody powierzchniowej z Mulnika i SUW niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla realizacji tej inwestycji. Termin umowny wykonania inwentaryzacji i złożenia wniosku przypada na koniec listopada 2018.

Po doprecyzowaniu sposobu pozyskania wody będzie możliwe określenie wstępnych kosztów realizacji ujęcia i stacji uzdatniania oraz przystąpienie do opracowania wniosków formalnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych .

Następnie przewiduje się przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z określeniem warunków technicznych wykonania inwestycji, który będzie stanowić wytyczne do   przeprowadzenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę ujęcia i stacji uzdatniania.

Obecnie, od lipca’2018r. prowadzone jest przez ZWiK postępowanie na wykonanie wierceń i badań geotechnicznych i hydrochemicznych. W związku z tym, że na etapie budowy ujęcia zaistnieje konieczność częściowego oczyszczenia Mulnika z zalegających osadów i pogłębienia konieczne jest także przeprowadzenie badań tych osadów pod kątem możliwości jego deponowania na refulowisku.

W związku z tym , że znaczny zakres inwestycji ma przebiegać przez Teren Lasów Państwowych, przeprowadzono t wizję lokalną z Nadleśnictwem Międzyzdroje  w celu potwierdzenia możliwości lokalizacji ujęcia i rurociągów przesyłowych na terenie lasów.

Ponadto, po wstępnych ustaleniach, ZWiK wystąpił do Urzędu Morskiego o określenie warunków realizacji ujęcia wody w Mulniku oraz możliwości zagospodarowania urobku z pogłębiania i oczyszczania Mulnika.

 

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja

© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.