ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Informacje

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla pracownika - plik do pobrania

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr EA/ZA/0023/2018

 

KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZWiK SPÓŁKA Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy pracowników, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich ustawowych obowiązków, jako Pracodawca zawierający i wykonujący umowy o pracę.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawapracy i dotyczą wyłącznie wypełnienia przez Pracodawcę obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
  Przykładowo na podstawie dobrowolnej zgody pracownika Spółka, jako Pracodawca, przechowywała będzie informacje o imieniu, nazwisku, adresie i numerze telefonu wskazanej przez pracownika osoby, którą należy powiadomić o wypadku lub innej nadzwyczajnej sytuacji losowej dotyczącej pracownika. W przypadku podania przez pracownika danych osoby, którą należy powiadomić, prosimy o poinformowanie jej, że zakład pracy dysponował będzie tymi danymi kontaktowymi wyłącznie w celu nawiązania kontaktu w uzasadnionej sytuacji. Udzielona przeze pracownika zgoda może być odwołana przeze niego w każdym czasie. Ewentualne odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem
 4. ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 6. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu przechowywał będzie dane osobowe pracownika przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 9. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
  • pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
  • pocztą elektroniczną: na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul.Kołłątaja 4.

 

 Prezes Zarządu  ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu

 

 

 

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych Osobowych - plik do pobrania

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 0023/2018

 

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW USŁUG (KLIENTÓW), KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZWiK SPÓŁKA Z O.O.

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

  ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń ZWiK Sp. z o.o.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  1. telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
  2. pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
  3. pocztą elektroniczną: na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4

Prezes Zarządu ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu

 

 

 

 

 

 

 Program gospodarowania nieczystościami ciekłymi (pdf)

 

 

 

 

 

 Program gospodarowania nieczystościami ciekłymi (pdf)

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin udzielania darowizn przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji


Świnoujście 04.04.2019r.

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, informuje, o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.200 zł na organizację Pikniku Rodzinnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i innymi deficytami rozwojowymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świnoujściu.

Oferowane dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świnoujściu wsparcie finansowe, wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej, w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich, lepszego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w takich placówkach oraz wyrównywania ich szans w życiu.


Świnoujście, 22 lutego 2019

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, informuje, o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 2.000 zł na organizację wypoczynku letniego dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie.

Oferowane dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie wsparcie finansowe, wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej, w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich, lepszego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz wyrównywania ich szans w życiu.


Świnoujście, 09 lipca 2018

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1500 zł na potrzeby organizacji przedsięwzięcia z okazji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości i w Hołdzie walczącym Żołnierzom o naszą wolność „Niezwyciężona – Niepodległa”.

Celem uroczystości jest utrwalenie drogi Państwa Polskiego do odzyskania Niepodległości oraz wzmacnianie tożsamości i jedności Polaków. To wyjątkowe wydarzenie skierowana jest do wszystkich mieszkańców Świnoujścia oraz turystów wypoczywających w tym okresie w naszym mieście.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w przyjętych przez Spółkę standardach przekazywania darowizn min. na projekty wspierania inicjatywy społeczności lokalnej na płaszczyźnie edukacyjnej.

 


Świnoujście, 04 czerwca 2018

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 700 zł na potrzeby organizacji akcji charytatywnej prowadzonej na rzecz mieszkańca naszego miasta p. Michała Michalskiego.

Celem akcji charytatywnej jest zebranie środków na rehabilitację oraz zakup wózka inwalidzkiego z pionizacją.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w przyjętych przez Spółkę standardach przekazywania darowizn min. na projekty wspierające leczenie i rehabilitację osób potrzebujących .

 


Świnoujście, 19 marca 2018

"ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje o  udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł  na potrzeby organizacji  II- edycji ” EKO- Spartakiady   dla Przedszkoli Specjalnych oraz Przedszkoli z oddziałami integracyjnymi ze Świnoujścia  i okolic” .

Tematyka spartakiady oraz to, że jest ona kierowana do  dzieci, wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy  dotyczące wspierania inicjatyw społeczności  lokalnej,  w zakresie kształtowania  i  rozwijania postaw proekologicznych oraz rozwijania wiedzy  na temat środowiska przyrodniczego ".

 

 

 

 

 

 

PEKAO SA I O. w Świnoujściu
66 1240 3914 1111 0000 3088 8087

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja

© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.